Ordenances Fiscals

Última actualització: 13/06/2019

 

 

Tramitació de les modificacions d'Ordenances Fiscals per a l'exercici 2019

En el Ple de 27 de setembre de 2018 es va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la modificació de l'Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en el sentit que podeu veure aquí.

News.png

Les modificacions de les Ordenances Fiscals número 2 (IBI) i número 3 (Impost de vehicles) es van exposar al public del 5 d'octubre fins el 21 de novembre i no es va presentar cap al·legació
L'11 de desembre de 2018 va sortir publicat a l'etauler i al Butlletí Oficial de la Província l'anunci d'aprovació definitiva d'aquestes modificacions.

Durant la Junta de Govern de 24 de maig de 2019 es va aprovar una modificació a l'Ordenança Fiscal número 18 (reguladora dels preus públics) per incloure tarifes de quinzena al casalet d'estiu, sense que això comporti cap increment en la recaptació prevista per aquest servei.

Aquesta modificació està exposada al públic fins el 12 d'agost i les modificacions ja estan incorprades en el text de l'ordenança que trobareu a continuació.

 

Títol de l'Ordenança Document
Ordenances Fiscals vigents a Palau-saverdera durant l'exercici 2019
Ordenança Fiscal número 1 general de gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO)
Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)
Ordenança Fiscal número 6 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Ordenança Fiscal número 7 reguladora de les contribucions especials
Ordenança Fiscal número 8. Taxa per a la realització d'activitats jurídic administratives de competència local
Ordenança Fiscal número 9. Taxa per a la llicència d'obertura d'establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats
Ordenança Fiscal número 10. Taxa de llicències urbanístiques
Ordenança Fiscal número 11. Taxa de recollida d'escombraries
Ordenança Fiscal número 13. Taxa del cementiri municipal
Ordenança Fiscal número 14. Taxa per l'aprofitament especial a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
Ordenança Fiscal número número 15 reguladora de les taxes per la prestació de serveis públics
Ordenança Fiscal número 17. Taxa per a la utilització privativa o per a l'aprofitament especial del domini públic (guals, Centre Cívic, cuina de la Font Mallola, camp de futbol,...)
Ordenança Fiscal número 18 reguladora dels preus públics
Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament de Telefonia