El Ple municipal

Què és el Ple?
És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’Alcaldessa per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi ha d'assistir el Secretari i l’Interventor. Com que són reuníons públiques, també poden assistir-hi veïns.

Composició
El Ple està integrat per tots els regidors de la Corporació, un cop designats per la Junta Electoral. El Ple de Palau-saverdera està format per 9 regidors.

Competències
Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L'aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis.
 • L'adquisició de béns i drets.

Sessions
Les sessions ordinàries de Ple del mandat 2019-2023 se celebraran cada dos mesos, segons es va acordar el 25 de juliol de 2019. Hi haurà sessió ordinària de Ple el quart dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre. Les sessions començaran a les 19h.

Les sessions extraordinàries es convocaran segons la necessitat. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil.

Altres aspectes
Per qualsevol tema podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que regula el funcionament dels Òrgans Municipals i el procediment d'Informació i de Participació

Última actualització: 01/08/2019

Calendari de sessions de Ple 2019
Data Tipus Convocatòria Vídeo Resum Acta
25/07/2019 Extraordinària  
04/07/2019 Extraordinària (cartipàs) ---
15/06/2019 Sessió constitutiva ---
12/06/2019 Extraordinària --- icono_pdf_petit.png
29/04/2019 Extraordinària --- --- icono_pdf_petit.png
25/04/2019 Ordinària icono_pdf_petit.png
11/04/2019 Extraordinària icono_pdf_petit.png
01/04/2019 Extraordinària icono_pdf_petit.png
28/02/2019 Extraordinària icono_pdf_petit.png
24/01/2019 Ordinària --- icono_pdf_petit.png

 

Calendari de sessions de Ple 2018
Data Tipus Convocatòria Vídeo Resum Acta
21/12/2018 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
16/11/2018 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
25/10/2018 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
27/09/2018 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
26/07/2018 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
28/06/2018 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
26/04/2018 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
25/01/2018 Ordinària File_PDF_Acrobat.png

Sessions de Ple celebrades durant el 2017
Data Tipus Conovocatòria Video Resum Acta
22/12/2017 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
24/11/2017 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
26/10/2017 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
28/09/2017 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
27/07/2017 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
27/04/2017 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
09/03/2017 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
26/01/2017 Ordinaria File_PDF_Acrobat.png

Sessions de Ple celebrades durant el 2016
Data Tipus Convocatòria Vídeo Resum Acta
30/12/2016 Extraordinària i urgent File_PDF_Acrobat.png
1/12/2015 Extraordinària --- File_PDF_Acrobat.png
10/11/2016 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
27/10/2016 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
26/09/2016 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
21/07/2016 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
31/05/2016 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
28/04/2016 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
15/04/2016 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
28/01/2016 Ordinària --- File_PDF_Acrobat.png
15/01/2016 Extraordinària --- File_PDF_Acrobat.png