Subvencions i ajudes (arxiu)

Subvencions rebudes i concedides per l'Ajuntament l'any 2018

Subvencions rebudes el 2018
Descripció de l'actuació subvencionada Organisme que dona la subvenció Import
Coberta del cementiri municipal Diputació de Girona 44.713 €
Fons subvenció (Cooperació Econòmica)
Neteja viària
Diputació de Girona 46.680 €
Fons subvenció (Cooperació Cultural)
Festes i actes culturals
Diputació de Girona 8.238 €
Fons subvenció (neteja camins) Diputació de Girona 1.000 €
Fons subvenció (Noves Tecnologies) Diputació de Girona 1.141,25 €
Despeses funcionament consultori municipal Dipsalut 1.739,05 €
Activitats promoció salut Dipsalut 1.215,62 €
Fira Balcó de l'Empordà Diputació de Girona 1.300 €
Participació ciutadana Diputació de Girona 4.309,27 €
Pla a l'Acció: Canvi Làmpades per lluminàries led Enll.Públic Diputació de Girona 15.000 €
Pla a l'Acció: Comptabilitat energètica Diputació de Girona 972 €
Control de plagues Diputació de Girona 670,29 €

 
Subvencions concedides el 2018
Beneficiari Subvenció Import
Escola Martí Inglés Subvenció ampliacio fons bibliografic i millora de l'us de les noves teconologies 3.300,00 €
Famílies del poble amb fills/es que estudien secundària Subvenció llibres curs escolar 2018-2019 1.738,96 €
Associació 4 potes de Palau-saverdera Ajut econòmic tasques protecció animals 600,00 €
Associació musical Vibrasons Subvenció associació 2018 500,00 €
Associació de veins de Palau-saverdera Subvenció associació 2018 500,00 €
Associació de la Tercera Edat Subvenció associació 2018 500,00 €
Associació 4 potes de Palau-saverdera Subvenció associació 2018 500,00 €
Fundacio Catalana de l'Esplai Ajut assistència Casal d'estiu 150,00 €

 


Subvencions rebudes i concedides per l'Ajuntament l'any 2017

Subvencions rebudes 2017
Partida pressupostària Import Organisme que dóna la subvenció Descripció
76111 2.000€ Diputació de Girona Col·lecció Isidre Macau
46103 33.749€ Diputació de Girona Fons de subvenció 2017 (neteja viària)
46102 5.956€ Diputació de Girona Fons de subvenció 2017 (festes populars)
76110 10.000€ Diputació de Girona Restauració coberta cooperativa
46105 1.020,46€ Diputació de Girona Noves tecnologies
46108 468,00€ Diputació de Girona Linia 1 Del Pla a l' Acció: Servei comptabilitat energètica
  6.873,39€ Diputació de Girona Linia 3 Del Pla a L' Acció: Obertures dispensari mèdic
46108 1.000€ Diputació de Girona Arranjament de camins rurals
46106 61,47€ Dipsalut Material consultori mèdic
46106 1.834,30€ Dipsalut Funcionament consultori mèdic
46106 1.057,38€ Dipsalut Activitats Promoció Salut: taller de memòria, català, informàtica
45001 14.588,10€ Generalitat de Catalunya Compensacions càrrecs electes
46108 1.402,73€ Diputació de Girona Llibre Àngel Roig
46108 2.000€ Diputació de Girona Fira Balcó de l'Empordà
76101 21.196,93€ Diputació de Girona Desprendiment finca Can Lluent
45002 1.650€ Generalitat de Catalunya Despeses Jutjat de Pau
45090 500€ Consell Comarcal de l'Alt Empordà Programa activitats joves 2017
  3.000€ Generalitat de Catalunya Projecte Form
46108 2.684,63€ Diputació de Girona Participació ciutadana
46104 24.500€ Diputació de Girona Llar d'infants. Curs 2016-2017
46106 887,22€ Diputació de Girona Control de plagues

 

Partida pressupostària Import pagat Beneficiari Descripció
Subvencions concedides 2017
311-48509 2.000€ Mancomunitat de Control de Mosquits Badia de Roses i Baix Ter Tractament antilarvari de mosquit tigre i mosquit comú. Acord de Junta de Govern de 21 de juliol de 2017
323-48002 2.000€ Escola Martí Inglès Adquisició de material informàtic. Acord de Junta de Govern de 23 de juny de 2017
231-48005 1.952,78€ Alumnes de secundària empadronats al poble Compra de llibres de text pel curs 2017-2018. Acord de Junta de Govern de 23 de juny de 2017
323-48002 1.600€ Escola Martí Inglès Ampliació del fons de la biblioteca i adquisició de material informàtic. Acord de Junta de Govern de 26 de maig de 2017
231-48506 500€ Associació musical Vibrassons Activitats 2017. Acord de Junta de Govern de 28 d'abril de 2017
231-48506 500€ Associació 4 Potes Activitats 2017. Acord de Junta de Govern de 28 d'abril de 2017
231-48506 500€ Associació de Veïns de Palau-saverdera Activitats 2017. Acord de Junta de Govern de 28 d'abril de 2017
231-48506 500€ Associació de la Tercera Edat i Jubilats de Palau-saverdera Activitats 2017. Acord de Junta de Govern de 28 d'abril de 2017
311-48507 600€ Associació 4 Potes Castració de gats. Acord de Junta de Govern de 6 d'abril de 2017
929-46600 229€ Quota Associació Catalana de Municipis ---
929-46601 244,04€ Quota Federació Catalana de Municipis ---
929-46602 113€ Quota Associació de Municipis per la Independència ---
420-46603 796,28€ Quota Adrinoc ---
943-46700 39,84€ Quota Consorci de la Costa Brava ---
929-46701 173,74€ Quota Consorci Localret ---
231-48000 255€ Atencions benèfiques i assistencials ---
231-48003 1.290,85€ Creu Roja. Transport adaptat Feu clic aquí si voleu veure el conveni amb la Creu Roja.

 


Subvencions concedides per l'Ajuntament l'any 2016

Partida pressupostària Import Beneficiari Descripció
231-48000 1.200€ Atencions benèfiques i assistencials Ajut casal i ajut per obres
231-48003 1.408,20€ Creu Roja Transport adaptat
231-48005 4.280€ Alumnes i escola Subvenció llibres escolars
323-48002 1.600€ Escola Martí Inglés Subvenció escola
420-46603 796,28€ Adrinoc Quota Adrinoc
929-46600 229€ Associació Catalana de Municipis Quota ACM
929-46601 246,36€ Federació de Municipis de Catalunya Quota FMC
929-46602 113€ Associació de Municipis per la Independència Quota AMI
943-46700 289,25€ Consorcis Aportacions a consorcis
231-48506 500€ Associació musical Vibrasons Activitats del 2016
231-48506 500€ Associació de Veïns de Palau-saverdera Activitats del 2016

 


Subvencions concedides per l'Ajuntament l'any 2015

Partida pressupostària Import Beneficiari Descripció
480.00/231 310€ Benestar social Subvenció per pagar el preu públic del Casal d'estiu
480.03/231 1.408,15€ Creu Roja Transport adaptat
480.04/231 500€ Associació de la Tercera Edat Subvenció funcionament
480.02/323 400€ Consell escolar Ceip Martí Inglés Aportació biblioteca escolar
480.01/491 3.600€ TV Roses Subvenció funcionament
467.00/943 157,55€ Consorci de la Costa Brava Quota anual
480.00/943 229€ Assiociació Catalana de Municipis Quota anual