Modificacions de pressupost 2019

Última actualització: 16/04/2019

Trobareu a continuació una taula amb totes les modificacions que s'han fet en el pressupost del 2019.

excel_icon.png

Expedients de modificació de crèdit que es troben en tramitació
MC 4/2019. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Aprovat inicialment per Ple d'1 d'abril de 2019. Exposat al públic fins el 2 de maig de 2019.
MC 5/2019. Moviments entre diverses partides
Aprovat inicialment per Ple d'1 d'abril de 2019. Exposat al públic fins el 2 de maig de 2019.
MC 7/2019. Moviments entre diverses partides
La proposta es va aprovar inicialment en el Ple d'11 d'abril de 2019