Modificacions i Execució Trimestral Pressupost 2016

Estat d'execució del pressupost (4t trimestre / exercici 2016).

1- Transferència de Crèdits.

2- Transferència de Crèdits.
3- Incorporació Romanents Afectats.
4- Incorporació Romanent Tresoreria.
5- Generació Crèdit per Ingrés.
6- Transferència de Crèdits.
7- Transferència de Crèdit.
8- Transferència de Crèdit.
9- Transferència de Crèdit.
10- Transferència de Crèdit.
11- Transferència de Crèdit.