Liquidació Pressupost 2015

Decret d'aprovació.

Informe intervenció.
Informe d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Certificat de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Estat liquidació exercici corrent (2015):
Estat liquidació despeses exercici corrent (2015).
Estat liquidació ingressos exercici corrent (2015).
Estat liquidació exercicis tancats:
Estat liquidació despeses exercicis tancats.
Estat liquidació ingressos exercicis tancats.