Pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2018

Última actualització: 12/12/2017

El pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera i la plantilla de personal per a l'exercici 2018 es va aprovar inicialment durant la sessió de Ple de 28 de setembre de 2017. Va estar exposat al públic fins el 31 d'octubre de 2017 i es va aprovar definitivament durant la sessió de Ple de 24 de novembre de 2017.

Pressupost i plantilla de personal de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2018
Anunci d'aprovació inicial dels pressupostos
Informe d'al·legacions presentades
Anunci d'aprovació definitiva dels pressupostos
Memòria d'Alcaldia
Relació detallada de despeses
Comparativa de despeses 2017-2018
Relació detallada d'ingressos
Comparativa d'ingressos 2017-2017
Estat de liquidació d'exercicis anteriors (2016 i 2017)
Plantilla de personal
Retribucions del personal laboral i funcionari
Inversions previstes en els pressupostos 2018
Informe econòmic i financer i estabilitat pressupostària
Bases d'execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i provisions de saldos de cobrament dubtós
Certificació de préstecs concertats