Pressupost de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2016

Trobareu a continuació tota la informació sobre la proposta d'aprovació inicial dels pressupostos del 2016 de l'Ajuntament de Palau-saverdera que es va aprovar en el Ple celebrat el dimecres 25 de novembre a les 19h:
Proposta d'aprovació inicial dels pressupostos pel 2016.

Edicte d'aprovació definitiva.
Memòria d'Alcaldia-Presidència.
Relació detallada de despeses (pressupost 2016).
Comparativa de despeses 2015-2016.
Relació detallada d'ingressos (pressupost 2016).
Comparativa d'ingressos 2015-2016.
Estat de liquidació de pressupostos d'exercicis anteriors.
Estat de liquidació dels ingressos del pressupost 2014.
Estat de liquidació de les despeses del pressupost 2014.
Estat de liquidació dels ingressos del pressupost 2015.
Estat de liquidació de les despeses del pressupost 2015.
Plantilla de personal de l'Ajuntament de Palau-saverdera 2016.
Retribucions del personal laboral i funcionari 2016.
Inversions previstes en els pressupostos 2016.
Informe econòmic i financer.
Bases d'execució del pressupost 2016.
Amortitzacions de patrimoni i provisions saldos de cobrament dubtós.
Certificació dels préstecs concertats.
Informe d'intervenció.
Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.