Cost efectiu dels serveis 2016-2015-2014

Cost efectiu dels serveis 2016

Per Decret d'Alcaldia de 31 d'octubre de 2017 es va aprovar el cost efectiu dels serveis que va prestar l'Ajuntament durant el 2016.

Podeu consultar aquí l'expedient sencer de l'aprovació del cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament durant el 2016.

A les següents taules-resum trobareu els costos associats a cada servei, segons es desprèn dels informes que trobareu si feu una consulta a l'expedient.

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria de l'any 2016
165 Enllumenat públic Gestió directa 140.566,87€
164 Cementiri Gestió directa 3.896,59€
1321 Recollida de residus Gestió directa i concessió 74.213,89€
163 Neteja viària Gestió directa i concessió 79.863,71€
1532 Pavimentació vies públiques Gestió directa 263.618,02€
1623 Tractament de residus Gestió comarcal 53.524,70€
231 Serveis socials Gestió comarcal 12.800,00€
342 Instal·lacions esportives Gestió directa 91.519,53€
171 Parc públic Gestió directa 27.383,74€
1622 Gestió de residus sòlids urbans Gestió directa i concessió 32.659,90€

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
Taula resum del cost efectiu dels serveis de competències pròpies de l'any 2016
151 Urbanisme Gestió directa 82.649,40€
45 Infraestructures Gestió directa 126.168,64€
432 Promoció turística Gestió directa 16.234,40€
333/330 Equipaments culturals Gestió directa 50.158,44€
320 Centres educatius Gestió directa i concessió 187.681,40€
130 Noves tecnologies Gestió directa 34.650,86€

 


Cost efectiu dels serveis 2015

Per Decret d'Alcaldia de 25 d'octubre de 2016, es va aprovar el cost efectiu dels serveis que va prestar l'Ajuntament durant el 2015.

Podeu consultar aquí l'expedient sencer de l'aprovació del cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament durant el 2015.

A les següents taules-resum trobareu els costos associats a cada servei, segons es desprèn dels informes que trobareu si feu una consulta a l'expedient.

Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria de l'any 2015
Programa Descripció Tipus de gestió Cost efectiu
165 Enllumenat públic Gestió directa 145.227,47€
164 Cementiri Gestió directa 4.221,21€
1621 Recollida de residus Altre tipus de gestió (1) 69.579,11€
163 Neteja viària Altre tipus de gestió (1) 74.593,99€
161 Abastament domiciliari d'aigua potable Gestió mancomunada 0€
160 Clavegueram Gestió mancomunada 0€
1531/150P Accés a nuclis de població Gestió directa 13.918,41€
1532/150P Pavimentació de les vies públiques Gestió directa 6.292€
171/170P Parc públic Gestió directa 27.129,21€
1623 Tractament de residus Gestió comarcal 0€
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social Gestió comarcal 0€
136/130P Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa 1.649,18€
342/340P Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió indirecta mitjançant concessió 11.677,45€
1721/170P Medi Ambient urbà Gestió directa 2.359,50€
1622 Medi Ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans Altre tipus de gestió (1) 32.587,55€

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis de competències pròpies de l'any 2015
Programa Descripció Tipus de gestió Cost efectiu
151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa 97.643,97€
160 Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió mancomunada 0€
45 Infraestructura viària i altres equipaments de l'entitat local Gestió directa 95.339,06€
432/430P Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local Gestió directa 16.209,77€
311 Protecció de la salubritat pública Gestió comarcal (2) 0€
164 Activitats funeràries Altre tipus de gestió (3) 0€
333/330P Equipaments culturals Gestió directa 39.749,99€
323/324/320P Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial Altre tipus de gestió (1) 172.223,68€
491/492 Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i de les comunicacions Gestió directa 22.297,90€

(1) Gestió directa i concessió
(2) Servei de recollida d'animals abandonats
(3) Empreses privades


Cost efectiu dels serveis 2014

L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2014 per Decret de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2015

Expedient relatiu a l’aprovació dels costos efectius del serveis de l’Ajuntament de Palau-saverdera relatius a l’exercici 2014

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació OBLIGATÒRIA de l'any 2014

PROGRAMA DESCRIPCIÓ

TIPUS DE GESTIÓ

COST EFECTIU
165 Enllumenat públic Gestió directa 133.158,74€
164 Cementiri Gestió directa 15.633,25€
1621 Recollida de residus Altre tipus de gestió (1) 87.047,52€
163 Neteja viaria Altre tipus de gestió (1) 40.186,92€
161 Abastament domiciliari d’aigua potable Gestió mancomunada 0,00€
160 Clavegueram Gestió mancomunada 0,00€
1531/150P Accés a nuclis de població Gestió directa 1,01€
1532/150P Pavimentació de les vies públiques Gestió directa 1,01€
171/170P Parc públic Gestió directa 1,01€
1623 Tractament de residus Gestió comarcal 0,00€
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social Gestió comarcal 0,00€
342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic Gestió indirecta mitjançant concessió 22.550,64€
1622 Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans Altre tipus de gestió (1) 28.016,96€

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis de COMPETÈNCIES PRÒPIES de l'any 2014

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa 105.793,11€
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Gestió mancomunada 0,00€
45 Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’entitat local Gestió directa 87.407,96€
432/430P Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local Gestió directa 17.278,43€
311 Protecció de la salubritat pública Gestió comarcal (2) 0,0€
164 Activitats funeràries Altre tipus de gestió (3) 1,01€
333/330P Equipaments culturals Gestió directa 41.071,56€
323/324/320P Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial Altre tipus de gestió (1) 166.471,04€
491/492 Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i de les comunicacions Gestió directa 15.178,12€

(1) Gestió directa i concessió (2) Servei de recollida d’animals abandonats (3) Empreses privades