Cost Efectiu dels Serveis 2014

L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2014 per Decret de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2015

Expedient relatiu a l’aprovació dels costos efectius del serveis de l’Ajuntament de Palau-saverdera relatius a l’exercici 2014

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació OBLIGATÒRIA de l'any 2014

PROGRAMA DESCRIPCIÓ

TIPUS DE GESTIÓ

COST EFECTIU
165 Enllumenat públic Gestió directa 133.158,74€
164 Cementiri Gestió directa 15.633,25€
1621 Recollida de residus Altre tipus de gestió (1) 87.047,52€
163 Neteja viaria Altre tipus de gestió (1) 40.186,92€
161 Abastament domiciliari d’aigua potable Gestió mancomunada 0,00€
160 Clavegueram Gestió mancomunada 0,00€
1531/150P Accés a nuclis de població Gestió directa 1,01€
1532/150P Pavimentació de les vies públiques Gestió directa 1,01€
171/170P Parc públic Gestió directa 1,01€
1623 Tractament de residus Gestió comarcal 0,00€
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social Gestió comarcal 0,00€
342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic Gestió indirecta mitjançant concessió 22.550,64€
1622 Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans Altre tipus de gestió (1) 28.016,96€

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis de COMPETÈNCIES PRÒPIES de l'any 2014

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa 105.793,11€
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Gestió mancomunada 0,00€
45 Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’entitat local Gestió directa 87.407,96€
432/430P Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local Gestió directa 17.278,43€
311 Protecció de la salubritat pública Gestió comarcal (2) 0,0€
164 Activitats funeràries Altre tipus de gestió (3) 1,01€
333/330P Equipaments culturals Gestió directa 41.071,56€
323/324/320P Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial Altre tipus de gestió (1) 166.471,04€
491/492 Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i de les comunicacions Gestió directa 15.178,12€

(1) Gestió directa i concessió (2) Servei de recollida d’animals abandonats (3) Empreses privades