La Junta de Govern

Qui forma la Junta de Govern?
La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, esta formada pels següents regidors i regidores: Isabel Maria cortada Soler (GdP-AM), Miquel Serra Trulls (AxT), Paulina Calvo Cabanas (GdP-AM) i Guillermo Colomer Domènech (AxT)

Quines són les seves competències?
Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència aquesta Alcaldia delega a la Junta de Govern Local les següents competències:

  • En materia d'Urbanisme. Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències urbanístiques.
  • En matèria d'activitats. Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències d’activitats.
  • En matèria d'Hisenda: Aprovar l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost (aprovació de factures).

Última actualització: 04/01/2019

CALENDARI JUNTA DE GOVERN LOCAL
Ajuntament de Palau-saverdera. Any 2018
Data Extracte de l'acta de la sessió
Divendres 14 de desembre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 23 de novembre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 16 de novembre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 26 d'octubre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 19 d'octubre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 28 de setembre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 14 de setembre de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 24 d'agost de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 10 d'agost de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 27 de juliol de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 13 de juliol de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 29 de juny de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 15 de juny de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 25 de maig de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Divendres 11 de maig de 2018
Divendres 20 d'abril de 2018
Divendres 6 d'abril de 2018
Divendres 23 de març de 2018
Divendres 9 de març de 2018
Divendres 23 de febrer de 2018
Divendres 9 de febrer de 2018
Divendres 26 de gener de 2018
Divendres 12 de gener de 2018

Feu clic aquí si voleu veure els extractes de les actes de Junta de Govern Local del 2017.