Junta de Govern

Competències i Composició
La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, esta formada pels següents Regidors:
Presidenta:
Isabel Maria Cortada i Soler (GdP-AM)
Vocals: Miquel Serra i Trulls (AxT)
Paulina Calvo i Cabanas (GdP-AM)
Guillermo Colomer i Domenech (AxT)
Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves funcions, i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència aquesta Alcaldia delega a la Junta de Govern Local les següents competències:
En matèria d’Urbanisme:
Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències urbanístiques.
En matèria d’Activitats:
Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències d’activitats.
En matèria d’Hisenda:
Aprovar l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost (aprovació de factures).

Última actualització: 13/02/2018

CALENDARI JUNTA DE GOVERN LOCAL
Ajuntament de Palau-saverdera. Any 2018
Data Extracte de l'acta de la sessió
Divendres 26 de gener de 2018
Divendres 12 de gener de 2018

Feu clic aquí si voleu veure els extractes de les actes de Junta de Govern Local del 2017.