Calendari del contribuent i padrons fiscals

Última actualització: 17/09/2019

Detalls de la tramitació: Impost de vehicles, taxa escombraries, taxa de cementiri, de gual i de jardins
Els padrons fiscals de l'impost de vehicles, d'escombraries, de cementiri, de gual i de jardins van estar exposats al públic durant 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOP. Durant el període d'exposició al públic no es van presentar al·legacions i van quedar aprovats definitivament. La variació en l'import per a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica entre l'aprovació provisional i l'aprovació definitiva ve donada perquè en aquest termini de temps es van aplicar bonificacions.

 

Detalls de la tramitació: Impost sobre béns immobles (IBI urbana i rústica)
Els padrons fiscals de l'IBI (béns de naturalesa urbana i rústica) van estar exposats al públic durant 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOP. Durant el període d'exposició al públic no es van presentar al·legacions i van quedar aprovats definitivament el 20 de maig de 2019.

Mitjans de pagament
L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas.

Contacte
Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@palau-saverdera.cat