Calendari del contribuent 2018

Última actualització: 08/06/2018

 
Padrons fiscals 2018
Tipus de padró fiscal Import Situació administrativa Document adminsitratiu
Impost de Circulació de Vehicles de Tracció Mecànica (ICVTM) 91.079,73€ Aprovat definitivament
Taxa de conservació del cementiri 7.007€ Aprovat definitivament
Guals 334,3€ Aprovat definitivament
Taxa d'escombraries 135.644,24€ Aprovat definitivament
Taxa de jardins 18.154,79€ Aprovat definitivament
Impost de Béns Immobles (IBI) Urbana 838.660,59€ Aprovat definitivament
 
Impost de Béns Immobles (IBI) Rústica 10.479,44€ Aprovat definitivament
 
Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) Pendent d'el·laborar --- ---

Mitjans de pagament
L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas (en virtut d’un conveni signat entre les parts, l’Ajuntament paga 0,21 euros a La Caixa per cada rebut gestionat. Com a contrapartida, s’agilitza el servei de recaptació municipal perquè els contribuents no estan subjectes als horaris de l'Ajuntament).