Ordenances Fiscals 2017

Ordenances Fiscals vigents a Palau-saverdera durant l'exercici 2017
Ordenança Fiscal número 1 general de gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO)
Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal número 6 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Ordenança Fiscal número 7 reguladora de les contribucions especials
Ordenança Fiscal número 8. Taxa per a la realització d'activitats jurídic administratives de competència local
Ordenança Fiscal número 9. Taxa per a la llicència d'obertura d'establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats
Ordenança Fiscal número 10. Taxa de llicències urbanístiques
Ordenança Fiscal número 11. Taxa de recollida d'escombraries
Ordenança Fiscal número 13. Taxa del cementiri municipal
Ordenança Fiscal número 14. Taxa per l'aprofitament especial a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat
Ordenança Fiscal número número 15 reguladora de les taxes per la prestació de serveis públics
Ordenança Fiscal número 17. Taxa per a la utilització privativa o per a l'aprofitament especial del domini públic
Ordenança Fiscal número 18 reguladora dels preus públics
Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament de Telefonia

Feu clic aquí si voleu veure les Ordenances Fiscals que estaven vigents durant l'exercici 2016.